نماینده شرکت آلمانی

گروه صنعتی صدیق

گروه صنعتي صديق فعاليت خود را از سال 1379 با نام ثبتي شركت ماشينكاران پيشروصنعت بهينه آغاز نموده هدف اصلی تاسيس شرکت ، خلق ايجاد دانش فنی و ارائه نو آوری های صنعتی به منظور تحکيم تکنولوژی مشتريان در مقابل رقبای خود و افزايش بهره وری آنها می باشد

معرفی و سوابق شرکت :

شرکت ماشينکاران پيشروصنعت بهينه در سال 1379 تاسيس گرديده .هدف اصلی تاسيس شرکت خلق ايجاد دانش فنی و ارائه نو آوری های صنعتی به منظور تحکيم تکنولوژی مشتريان در مقابل رقبای خود و افزايش بهره وری آنها می باشد . شرکت ماشين کاران پيشروصنعت بهينه اعتقاد دارد اين رابطه دو طرفه برد- برد بوده که در آن مشتريان مزيت های خود را تعميم می دهند.

زمينه های فعاليت :

• 1 - دستگاه پرچ مالشي .
• 2 - دستگاه دريل راديال كوچك .
• 3 - دستگاه سنگ سنترلس .
• 4 - طراحی و ساخت انواع جيگ و فيکسچرها و چکينگ فيکسچرصنايع مختلف .
• 5 - طراحي و ساخت چكينگ فيكسچر و ابزارهاي كنترلي .
• 6 - طراحي و ساخت ماشين هاي مخصوص توليد .
• 7 - طراحي و ساخت خودروهاي عمومي .

sedigh@sedighgroup.com : ایمیل مدیریت

sale@sedighgroup.com : ایمیل فروش

info@sedighgroup.com : ایمیل اطلاعات