نماینده شرکت آلمانی

پرچ مالشي چند محوره

با اينگونه ابزار ساخته شده مي توان بصورت همزمان چند عملیات پرچ مالشي را در یک منطقه مشخص انجام داد . نیروی اعمال شده موجود بر روی تعداد ابزارهای فرم تقسیم می شود و با محدودیت های خاص، همچنین پرچ كردن قطعات در ارتفاع های مختلف ممکن است. سر چندگانه پرچ مالشي را می توان بر روی دستگاه های جداگانه و همچنین بر روی ايستگاه ها در هر موقعیت دلخواه نصب کرد.

sedigh@sedighgroup.com : ایمیل مدیریت

sale@sedighgroup.com : ایمیل فروش

info@sedighgroup.com : ایمیل اطلاعات