نماینده شرکت آلمانی

پرچ كاري غلطكي و فرم دهي

اين فرایند توسط غلطک های مورد نياز که بر روی یک چرخش چرخانده شده اند، به دست می آید و فرم مورد نظر را درآن قسمت شكل مي دهد . این تغییر شکل اجازه می دهد زاویه های كم و نشيمنگاه سطح بخوبي فرم مناسب را گرفته و در نتیجه کیفیت خوب پرچ شده اي را ايجاد نمايد . تشکیل فرم ایده آل برای قطعاتي با دیوارهای نازک و قطر های بزرگ وجود دارد استفاده می شود. هنگامی که با یک لایه نازک فرم داده می شود، این قطعات تمایل به فرم دهي دارند. برای هر یک از فرم ها یک غلطك مخصوص طراحي و ساخته ميشود . در هنگام طراحي قطعات پرچ ( ابعاد، تعداد غلطک ها و سرعت چرخش متغير مي باشد ).

sedigh@sedighgroup.com : ایمیل مدیریت

sale@sedighgroup.com : ایمیل فروش

info@sedighgroup.com : ایمیل اطلاعات