نماینده شرکت آلمانی

تکنولوژی پرچ مالشي مداری

محور مرکزيت پرچ مالشي به سمت مركز و يك سطح مخروطی را مشخص می کند که نوک آن در سنبه حركت مي كند و بنابراین یک حرکت دایره ای را نمايش مي دهد . این حرکت دور یک سطح تماس نیمه شکل را روی سنبه ایجاد می کند و تغییر شکل در اطراف سر پرچ انجام می شود.

sedigh@sedighgroup.com : ایمیل مدیریت

sale@sedighgroup.com : ایمیل فروش

info@sedighgroup.com : ایمیل اطلاعات